بخش ارزیابی

سامانه پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی کشور

پایش و ارزیابی