بخش ارزیابی دوره هفتم

سامانه پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی کشور(1400)

پایش و ارزیابی